ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 Σε εφαρμογή τίθεται το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την παροχή εγγυήσεων δανεισμού σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ/ΠΜΕ), ώστε να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.Το Ταμείο Εγγυοδοσίας εγγυάται ένα μεγάλο μέρος των δανείων που συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλό σχετικά επιτόκιο, ελάχιστες εξασφαλίσεις ή μηδενικές για τις ΜΕ και ΠΜΕ και εύκολο τρόπο αποπληρωμής δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες και τον  οδηγό εφαρμογής πατήστε εδώ

www.oebenh.gr/files/ΟΔΗΓΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TEMΠΜΕ.pdf